Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte Sie hier finden.

Privacy Statement

A személyes adatok pályázati eljárás során történő kezelésével kapcsolatos információk  

 

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik vállalatunk valamely nyitott pozíciója iránt. Nagyon fontosnak tartjuk személyes adatainak védelmét, ezért a pályázati eljárás keretében Ön által megadott személyes adatokat mindig a törvényi előírásokkal összhangban kezeljük. A továbbiakban szeretnénk ismertetni Önnel, hogyan kezeljük személyes adatait egy-egy pályázat keretében, és ezzel kapcsolatban további fontos információkat is rendelkezésére bocsátunk.

 

1. Ki a felelős?

Peek & Cloppenburg Ruházati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Kerepesi út 9. F 102.
1087 Budapest
E-mail:
HR-Corner-Support@peek-cloppenburg.com

Adatvédelmi megbízottunkat itt érheti el: adatvedelem@peek-cloppenburg.hu

 

2. A személyes adatok mely kategóriáit kezeljük?

Az Ön pályázatához, jelentkezéséhez kapcsolódó személyes adatokat kezeljük.

A pályázói portálon történő regisztrációja során felhasználói (pályázói) fiókja létrehozása érdekében rögzítjük e-mail-címét és felhasználói nevét. Adatainak megadását követően, mielőtt elkészítenénk felhasználói fiókját, megkérjük Önt, hogy szíveskedjen ezen adatokat megerősíteni.  

Felhasználói fiókján belül pályázói profilját további adatokkal töltheti fel. Ennek során az alábbi adatokat rögzítjük:

  • kötelező törzsadatok (név, cím és e-mail-cím),
  • önkéntesen kitöltendő törzsadatok (születési idő és hely, nemzetiség (állampolgárság) és további kapcsolattartási adatok),

 

  • az Ön szakképzettségére és (iskolai) végzettségére vonatkozó adatok,
  • az eddigi szakmai pályafutásra, illetve szakmai továbbképzésre vonatkozó adatok (különösen a korábbi/jelenlegi foglalkoztatási jogviszonyok (munkaviszonyok) tartalmával kapcsolatos adatok),
  • az Ön által feltöltött dokumentumokból (kísérő levél, önéletrajz, bizonyítványok, tanúsítványok, munkapróbák, pályázati fénykép) származó adatok,
  • egyéb, Ön által pályázatához kapcsolódóan önkéntesen - különösen az Ön által feltöltött dokumentumokban - megküldött adatok.
  • azon kérdésekhez kapcsolódó adatok, információk, hogy Ön teljesíti-e a potenciális foglalkoztatási helyen történő munkavégzés megkezdésére vonatkozó törvényi feltételeket, hogy Ön korábban dolgozott-e a Peek & Cloppenburg vállalatcsoport valamely vállalatánál, továbbá, hogy Ön hogyan figyelt fel ezen állásra.  

 

3. Milyen célból és milyen jogi alapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolításához és az ehhez kapcsolódóan szükséges levelezés lebonyolítása érdekében, pl. az Ön felvételi elbeszélgetésekre, állásinterjúkra történő meghívása céljából, tehát a munkaviszony létesítésére irányuló döntés meghozatala érdekében kezeljük.

Ennek jogi alapját az Általános adatvédelmi rendelet [GDPR] 6. cikk 1. bekezdés a) és b) pontja, 88. cikk 1. bekezdése képezi.

Amennyiben Ön és köztünk munka-, képzési vagy egyéb jogviszony (továbbiakban „foglalkoztatási jogviszony“) jön létre, a pályázati eljárás keretében elmentjük az Öntől kapott személyes adatokat, ha ez a munkavállalók érdekképviseletének a foglalkoztatási jogviszony folytatásához vagy befejezéséhez, vagy valamely törvényben, a kollektív szerződésben rögzített, vagy vállalati megállapodásból (kollektív megállapodásban) eredő jogai és kötelezettségei gyakorlása, vagy teljesítése érdekében szükséges. Ennek alapját az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) és c) pontja képezi.

Profilozásra és/vagy automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.

 

4. Honnan, milyen forrásból származnak a személyes adatok, ha azokat nem Öntől kapjuk és rögzítjük?

Abban az esetben, ha Ön valamely szakmai közösségi portálon (p. XING vagy LinkedIn) aktív profillal rendelkezik, vagy ha a pályázati eljárás során ismerteti velünk inaktív, vagy csak részlegesen aktív profilját, a személyes adatok ilyen jellegű portálokról, hálózatokról, pályázati célból történő rögzítésének jogát is fenntartjuk. Az ilyen adatokat semmi esetre sem használjuk személyiségi profilok létrehozására.

 

5. Kik és milyen kategóriába sorolhatók azok, akik az adatokat megkapják? 

A foglalkoztatási jogviszony (munkaviszony) létesítéséhez az Ön adatait vállalatunkon belül csak a pályázati eljárás lebonyolításával megbízott egységek, szervek kapják meg. Ezek közé tartoznak különösen a személyzeti osztály, valamint a betöltendő állás szerinti szakterület munkatársai, azaz különösen a vezető beosztású dolgozók és potenciális felettesek, valamint az esetlegesen illetékes dolgozói testület, bizottság (pl. üzemi tanács, bizottság). E célból az adatokat - utasításaink alapján - az általunk alkalmazott és megbízásunkban dolgozó szolgáltatók (úgynevezett adatfeldolgozók, Általános adatvédelmi rendelet 28. cikk) is kezelhetik. Ez a tárhely-szolgáltatókra, vagy pályázói menedzsment-rendszereket üzemeltető szolgáltatókra vonatkozóan különösen érvényes.

Amennyiben személyes adatok harmadik országbeli (az Európai Gazdasági Térség (EWR) területén kívüli) fogadó fél számára kerülnek megküldésre, ez az (i) az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Általános adatvédelmi rendelet 45. cikk) alapján, (ii) amennyiben személyes adatainak védelme érdekében a törvényi feltételek szerint az Általános adatvédelmi rendelet 46. cikke értelmében megfelelő garanciák  előírásra kerültek (különösen az EU standard adatvédelmi záradékainak alkalmazása), vagy (iii) az Általános adatvédelmi rendelet 49. cikkének szabályozásaival összhangban történik. Az előírt megfelelő garanciákkal kapcsolatos további információkat kérésre szívesen megküldjük Önnek.

 

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Amennyiben szükséges, személyes adatait a pályázati eljárás ideje alatt kezeljük és tároljuk. Amennyiben a pályázati eljárás befejezését követően Önnel foglalkoztatási jogviszonyt (munkaviszonyt) létesítünk, az adatokat átvezetjük a személyes aktába, majd a továbbiakban ott tároljuk.

Egyébként a pályázati eljárás az elutasítás pályázóhoz történő beérkezésével zárul. Az adatok legkésőbb 6 hónappal az elutasító levél elküldését követően törlésre kerülnek. Ez nem érvényes addig, amíg az Ön személyes adatainak kezelése és tárolása konkrét esetben valamely jog érvényesítéséhez, gyakorlásához, vagy a jogi védelemhez, védekezéshez (peres ügy, jogvita időtartama alatt) szükséges.

 

7. Fennáll-e valamilyen, az adatok rendelkezésre bocsátására irányuló kötelezettség?

Az adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó törvényi vagy szerződéses kötelezettség nem áll fenn. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása azonban a foglalkoztatási jogviszony velünk történő létesítésére irányuló szerződés megkötéséhez természetesen szükséges. Ez azt jelenti, hogy amennyiben pályázata során személyes adatait nem bocsátja rendelkezésünkre, pályázatát elutasítjuk.  

 

8. Az Ön jogai

Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön Általános adatvédelmi rendelet és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) szerinti jogait.

Az adatvédelmi-jogi beleegyező nyilatkozat visszavonásának joga (Általános adatvédelmi rendelet 7. cikk 3. bekezdés

Beleegyező nyilatkozatait, beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása a visszavonásig beleegyezés alapján történt adatkezelés jogszerű, törvényes voltát nem érinti. Visszavonásra irányuló nyilatkozatát kérjük, a(z)

 adatvedelem@peek-cloppenburg.hu e-mail-címre, vagy postai úton az 1. pontban megadott címre szíveskedjen küldeni!

 

Hozzáférési jog (Általános adatvédelmi rendelet 15. cikk)

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatait kezeljük-e vagy sem. Amennyiben vállalatunk kezeli az Ön személyes adatait, tájékoztatást kérhet

•           az adatkezelés céljáról,

•           a kezelt személyes adatok kategóriáiról (az adatok jellegéről),

•           az adatok címzettjeiről, vagy a címzettek, fogadó felek kategóriáiról, akik részére az Ön adatait nyilvánosságra hoztuk, hozzáférhetővé tettük, vagy még hozzáférhetővé kell tenni, 

•           az adatok tárolásának tervezett időtartamáról; amennyiben az adatok tárolási időtartamára vonatkozó adatközlés nem lehetséges, legalább a tárolási időtartam meghatározására vonatkozó kritériumok ismertetendők,

•           az Ön Önre vonatkozó adatok helyesbítésére és törlésére irányuló jogáról, az adatok kezelésének/feldolgozásának korlátozására irányuló jogot és a tiltakozási jog lehetőségét is beleértve (ezzel kapcsolatban lásd a következő pontokat is),

•           valamely felügyeleti szervnél, hatóságnál fennálló panaszjogról, valamint

•           az adatok származásáról, eredetéről, amennyiben a személyes adatok nem közvetlenül Önnél kerültek rögzítésre.

Továbbá jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Ön személyes adatai az Általános adatvédelmi rendelet 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatal tárgyát képezik-e, és - amennyiben erről van szó - melyek az ilyen automatizált döntéshozatal alapját képező döntési kritériumok (logika), illetve az automatizált döntéshozatal Önre nézve milyen hatással és jelentőséggel bírhat.     

Amennyiben a személyes adatokat az Európai Unió/az Európai Gazdasági Térség területén kívül eső harmadik országba küldik el, Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az adatok címzettjénél (az adatokat fogadó félnél) van-e bármiféle garancia az Általános adatvédelmi rendelet 45., 46. cikk szerinti védelmi színvonal biztosítására, és ha igen, akkor az (azaz a megfelelő védelmi színvonal) milyen garanciák alapján biztosított.

Önnek jogában áll személyes adatairól másolatot kérni. Az adatmásolatokat alapvetően elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre, amennyiben Ön mást nem adott meg. Az első másolat díjmentes, a további másolatokért megfelelő térítési díjat kérhetünk. Az adatok rendelkezésre bocsátása az adatmásolat megküldése miatt esetlegesen hátrányos helyzetbe kerülő más személyek jogainak és szabadságjogainak fenntartásával történik.

 

Helyesbítéshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet 16. cikk)

Ön jogosult adatainak helyesbítését kérni tőlünk, amennyiben azok tévesek, helytelenek és/vagy hiányosak. A helyesbítési jog az adatok kiegészítő nyilatkozatok vagy adatközlések útján történő kiegészítését is magában foglalja. A helyesbítésnek és/vagy kiegészítésnek késedelem nélkül meg kell történnie.

 

Törléshez való jog (Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk)

Ön jogosult személyes adatainak törlését kérni tőlünk, amennyiben

•           a személyes adatok már nem szolgálják azon célokat, amelyek érdekében rögzítették és kezelték őket, azaz már nincs rájuk szükség,

•           az adatfeldolgozás az Ön beleegyezésével történt és Ön erre vonatkozó hozzájárulását visszavonta, abban az esetben, ha az adatfeldolgozásra vonatkozó egyéb jogi alap nem áll fenn,

•           Ön az adatfeldolgozás ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozott, kifogást emelt és a további adatkezelésnek elsőbbséget élvező, jogos alapja nem áll fenn,

•           Ön tiltakozott, kifogást emelt a közvetlen reklám / direktmarketing céljából történő adatkezelés ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk 2. bekezdése szerint, valamint ha

•           személyes adatainak kezelése, feldolgozása jogellenes módon történt.

•           A személyes adatok törlésének joga nem áll fenn abban az esetben, ha

•           a szabad véleménynyilvánítás és információszabadság joga a törlés kérésével ellentétes, azzal szemben áll,

•           a személyes adatok kezelése (i) jogi kötelezettség (pl. törvényben rögzített megőrzési kötelezettség) teljesítéséhez, (ii) az Európai Unió és/vagy a tagállamok joga szerinti közfeladatok és közérdekek ellátásához, teljesítéséhez (ide tartoznak a közegészségügyi terület érdekei is), vagy (iii) archiválási és/vagy kutatási célból szükséges, továbbá ha

•           a személyes adatok jogi igények (követelések) érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.

A törlésnek azonnal meg kell történnie. Amennyiben a személyes adatokat (pl. az interneten) közzétettük, a technikai/műszaki és elvárható lehetőségek keretében gondoskodnunk kell arról, hogy az adatok - a linkeket, másolatokat és/vagy részmintákat is beleértve - törlésére irányuló kérésről az adatkezelő harmadik fél is megfelelő tájékoztatást kapjon.

 

Az adatkezelés korlátozásának joga (Általános adatvédelmi rendelet 18. cikk)

Ön az alábbiakban említett esetekben jogosult személyes adatainak kezelését korlátozni, korlátoztatni:

•           Abban az esetben, ha Ön személyes adatainak helyes voltát vitatta, kérheti tőlünk, hogy mindaddig, amíg az adatok helyességének vizsgálata tart, azokat egyéb célra használni ne lehessen, így tehát azok korlátozását kérheti.

•           Jogszerűtlen adatkezelés esetén az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk 1. bekezdés d) pont szerinti adattörlés helyett kérheti az adatok használatának Általános adatvédelmi rendelet 18. cikk szerinti korlátozását.

•           Amennyiben személyes adataira jogi igények (követelések) érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szüksége, de személyes adataira a továbbiakban egyébként már nincs szükség, kérheti tőlünk az adatkezelés fenti jogérvényesítési célokra történő korlátozását.  

•           Abban az esetben, ha adatainak kezelése ellen az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk 1. bekezdés szerint tiltakozott, kifogást emelt, és még nem lehet biztosan tudni, hogy az adatkezelés tekintetében fennálló igényeink az Ön jogos igényeihez képest többségben vannak-e, kérheti, hogy a vizsgálat időtartama alatt az adatokat egyéb célra felhasználni ne lehessen, így tehát azok korlátozását kérheti.  

Azon személyes adatok, amelyek kezelése az Ön kérésére korlátozásra került - a tárolás jogának fenntartásával - csak (i) az Ön beleegyezésével, hozzájárulásával, (ii) jogi igények (követelések) érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, (iii) más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére, vagy (iv) fontos közérdek indokával kezelhetők, dolgozhatók fel. Az adatkezelés korlátozásának feloldása, megszüntetése esetén Önt erről előzetesen tájékoztatjuk.

Értesítési kötelezettség (Általános adatvédelmi rendelet 19. cikk)

Az Ön adatainak helyesbítéséről, vagy törléséről, vagy azok kezelésének korlátozásáról minden olyan címzettet, fogadó felet kötelesek vagyunk tájékoztatni, akik számára adatait nyilvánosságra hoztuk, hozzáférhetővé tettük. Ez csak abban az esetben nem érvényes, ha a tájékoztatás számunkra lehetetlen, vagy túlzott mértékű ráfordítással jár. Amennyiben kívánja, tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog (Általános adatvédelmi rendelet 20. cikk)

Ön - az alábbi szabályok fenntartásával - jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok szokásos elektronikus, számítógéppel (számítástechnikai eszközzel) olvasható adatformátumban történő kiadását. Az adatátviteli (adathordozási) jog magában foglalja az adatok másik felelős fél részére történő átadását, eljuttatását; kérésre az adatokat ezért – amennyiben technikailag lehetséges – közvetlenül megküldjük egy Ön által megnevezett, vagy a későbbiekben megnevezendő felelős személy részére. Az adatátviteli, ill. hordozhatósághoz való jog csak az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokra vonatkozóan áll fenn és feltétele az, hogy az adatkezelés beleegyezés, hozzájárulás alapján, vagy szerződés végrehajtása céljából történjen, továbbá azt automatizált eljárás segítségével valósítsák meg. Az Általános adatvédelmi rendelet 20. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jog az Általános adatvédelmi rendelet 17. cikk szerinti adattörlési jogot nem érinti. Az adatok továbbítása, az adatátvitel az adattovábbítás, adatátvitel miatt esetlegesen hátrányos helyzetbe kerülő más személyek jogainak és szabadságjogainak fenntartásával történik.

 

Tiltakozási jog (Általános adatvédelmi rendelet 21. cikk)

Személyes adatok közérdekű feladatok ellátása (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés e) pont) vagy jogos érdekek megvalósítása (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pont) érdekében történő kezelése esetén Ön a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a jövőre nézve bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén mellőznünk kell adatainak fenti célból történő mindennemű további kezelését, kivéve, ha

•           az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű, kötelező érvényű, minősített indokai állnak fenn, amelyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságjogait felülmúlják, vagy

•           az adatkezelés jogi igények (követelések) érvényesítéséhez, gyakorlásához, vagy védelméhez szükséges.

Adatainak közvetlen reklám / direktmarketing céljából történő kezelése ellen a jövőre nézve bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén adatainak közvetlen reklám / direktmarketing céljából történő mindennemű további kezelését mellőznünk kell.

 

Jogosultság, amely lehetővé teszi az érintett személy számára, hogy ne legyen automatizált döntéshozatal alanya (Általános adatvédelmi rendelet 22. cikk)

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen negatívan érintené.

Az automatizált döntéshozatal kivételesen megengedett, ha Ön (i) előzetesen kifejezetten hozzájárult, beleegyezett abba, vagy (ii) a döntéshozatal egy Ön és köztünk létrejövő szerződés megkötéséhez, vagy annak teljesítéséhez szükséges, vagy (iii) ezt érvényes jogszabályok megengedik és ezek az előírások az Ön jogainak és szabadságjogainak, valamint jogos érdekeinek biztosítását célzó megfelelő intézkedéseket tartalmaznak.

Az (i) és (ii) esetben megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön jogainak és szabadságjogainak, valamint jogos érdekeinek biztosítása érdekében. Ide tartozik, hogy kifejtheti álláspontját, megtámadhatja az automatikus döntéshozatalt, és kérheti, hogy valamely munkatársunk személyesen foglalkozzon ügyével.

 

Az adatkezeléssel érintett személyeket megillető jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel érintett személyeket megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon az 1. pontban megadott címhez!   

 

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (Általános adatvédelmi rendelet 77. cikk)

Panasz esetén bármikor fordulhat az alábbi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

Telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A bírósághoz fordulás joga (Info tv. 23. szakasz)

Ön jogosult bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a Peek & Cloppenburg Kft., mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása alapján a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

Változat: 2021. április