Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte Sie hier finden.

Privacy Statement

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti u okviru postupka konkursa


Raduje nas činjenica da se interesujete za radno mesto u našoj kompaniji. Maksimalnu pažnju posvećujemo zaštiti Vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, podatke koje navedete u okviru postupka konkursa uvek obrađujemo u skladu sa zakonom. U tekstu koji sledi želimo da Vam objasnimo na koji način obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u okviru konkursa i pružimo Vam relevantne informacije koje su sa tim povezane.

 

1. Ko je rukovalac podataka o ličnosti?

Peek & Cloppenburg d.o.o. Beograd

Ulica: Vojislava Ilića 141

Poštanski broj i grad: 11000 Beograd, Srbija

E-mail: HR-Corner-Support@peek-cloppenburg.com

Naše lice za zaštitu podataka možete da kontaktirate putem:

zastitapodataka@peek-cloppenburg.rs

 

2. Koje kategorije podataka o ličnosti obrađujemo?

Obrađujemo podatke o ličnosti koji su povezani sa Vašom prijavom na konkurs.

U okviru Vaše registracije na portalu konkursa, registrujemo Vašu adresu elektronske pošte i Vaše korisničko ime kako bismo mogli da formiramo Vaš profil kao kandidata. Nakon što unesete podatke, zamolićemo Vas za potvrđivanje tih podataka pre nego što formiramo Vaš profil kao kandidata.

U svoj profil kandidata možete da unesete dodatne podatke. Pritom prikupljamo sledeće podatke:

  • obavezni osnovni podaci (ime, adresa, adresa elektronske pošte),
  • dobrovoljni osnovni podaci (datum i mesto rođenja, državljanstvo i drugi kontakt podaci),
  • podaci vezani za Vaše profesionalne kvalifikacije i (školsko) obrazovanje,
  • podaci vezani za dosadašnju profesionalnu karijeru, odnosno profesionalno usavršavanje (naročito podaci vezani za sadržaj ranijih/aktuelnog zaposlenja),
  • podaci iz Vaših dokumenata koje ste dostavili (propratno pismo, biografija, reference, sertifikati, primeri probnog rada, fotografija kandidata),
  • drugi podaci koje nam dobrovoljno dostavljate u vezi sa Vašom prijavom na konkurs, pre svega u okviru dokumenata koje ste dostavili,
  • podaci vezani za pitanje da li ispunjavate zakonske uslove za zaposlenje u potencijalnom mestu zaposlenja, da li ste u prethodnom periodu već radili u nekoj od kompanija Peek & Cloppenburg grupe, kao i na koji način ste saznali za predmetno radno mesto.

 

3. U koju svrhu i po kom pravnom osnovu vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu sprovođenja postupka konkursa i korespondencije koja je u vezi sa tim potrebna, na primer, kako bismo Vas pozivali na razgovore u vezi sa konkursom i potom doneli odluku o zasnivanju radnog odnosa.

Pravni osnov za ovu obradu predstavlja član 12, stav 1, tačka 2) i član 91, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti").

Ukoliko između Vas i nas dođe do zasnivanja radnog odnosa, obuke ili prakse (u daljem tekstu: „Radni odnos“), memorisaćemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dostavili u okviru postupka konkursa, ukoliko je to potrebno u svrhu sprovođenja ili okončanja Radnog odnosa, ili u svrhu ostvarivanja prava i obaveza propisanih zakonom, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Pravni osnov za to predstavljaju član 12, stav 1, tačka 2) i član 12, stav 1, tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ne vršimo profilisanje i/ili automatizovano donošenje odluka.

 

 

4. Iz kojih izvora potiču podaci o ličnosti, ukoliko ih ne prikupimo od Vas?

Ukoliko raspolažete aktivnim profilima na karijernim društvenim mrežama (npr. XING ili LinkedIn), ili nam u okviru postupka konkursa saopštite neki neaktivni ili samo delimično aktivni profil, zadržavamo pravo da podatke o ličnosti u svrhu konkursa prikupimo i preko takvih mreža. Takve podatke ni u kom slučaju ne koristimo za stvaranje profila ličnosti.

 

5. Koje kategorije primalaca Vaših podataka o ličnosti postoje?

U svrhu zasnivanja radnog odnosa, Vaše podatke dobijaju samo lica na onim pozicijama u našoj kompaniji koja su zadužena za pripremu i sprovođenje postupka konkursa. To su pre svega zaposleni u odeljenju za ljudske resurse, kao i u stručnim odeljenjima u kojima treba da bude popunjeno konkretno radno mesto, odnosno pre svega rukovodioci i potencijalni pretpostavljeni, kao i eventualni nadležni odbor zaposlenih (npr. sindikat ili savet zaposlenih). U tu svrhu, a u skladu sa našim instrukcijama, Vaše podatke o ličnosti mogu da obrađuju i pružaoci usluga koje smo mi angažovali (tzv. obrađivači podataka o ličnosti, u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). To pre svega važi za hosting provajdere ili dobavljače sistema za upravljanje kandidatima.

Ukoliko se podaci o ličnosti prenose primaocima u drugim državama (van Srbije), to se vrši (i) na osnovu odluke Vlade Republike Srbije o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (član 64 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), (ii) ukoliko su u svrhu zaštite Vaših podataka o ličnosti u skladu sa uslovima koji su predviđeni zakonom primenjene odgovarajuće mere zaštite (što, pre svega, obuhvata primenu standardnih ugovornih klauzula pripremljenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije u skladu sa članom 65, stav 2, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), ili (iii) u skladu sa članom 69 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Dodatne informacije u vezi sa predviđenim odgovarajućim merama zaštite Vam rado možemo dostaviti na Vaš zahtev.

                                                       

 

 

6. Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Ukoliko je to potrebno, Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i čuvamo tokom trajanja postupka konkursa. Ukoliko po okončanju postupka konkursa dođe do zasnivanja radnog odnosa sa Vama, Vaši podaci se prenose u lični folder gde nastavljaju da se čuvaju.

U suprotnom, postupak konkursa okončava se dostavljanjem negativnog odgovora kandidatu. Podaci se brišu najkasnije u roku od 6 meseci od slanja negativnog odgovora. Ovo ne važi ukoliko su obrada i čuvanje Vaših podataka o ličnosti u konkretnom slučaju potrebni u svrhu ostvarivanja ili zaštite prava (trajanje pravnog spora).

 

7. Da li postoji obaveza dostavljanja podataka?

Ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza dostavljanja podataka. Međutim, dostavljanje podataka o ličnosti potrebno je u svrhu zaključenja ugovora o radu sa nama. To znači da ćemo odbiti Vašu prijavu ukoliko nam u okviru postupka konkursa ne dostavite nikakve lične podatke.

 

8. Vaša prava

U tekstu koji sledi navodimo koja su Vaša prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Pravo na opoziv pristanka u skladu sa propisima o zaštiti podataka (član 15, stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

U bilo kom trenutku možete da izvršite opoziv svog pristanka. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Molimo Vas da svoj opoziv uputite na adresu:

zastitapodataka@peek-cloppenburg.rsili poštom na adresu navedenu pod Sekcijom 1 iznad.

 

Pravo na informacije i pristup (član 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da zahtevate informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti, imate pravo na pristup tim podacima, kao i na pružanje informacija o:

•           svrhama obrade,

•           vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju,

•           primaocima ili vrstama primalaca kojima su Vaši podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama,

•           predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka,

•           postojanju Vašeg prava da zahtevate ispravku ili brisanje podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu (u vezi s tim videti odredbe pod brojevima koji slede),

•           postojanju prava da podnesete pritužbu nadzornom organu, kao i

•           izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni direktno od Vas.

Takođe imate pravo na pružanje informacija da li su Vaši podaci o ličnosti predmet neke automatizovane odluke u smislu odredbe člana 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući profilisanje, kao i, ukoliko je to slučaj, koji kriterijumi predstavljaju osnov takve automatizovane odluke (logika), odnosno koji je značaj i koje očekivane posledice po Vas može da ima takva automatizovana odluka.

Ukoliko se podaci o ličnosti prenose u neku drugu državu van Srbije, imate pravo na pružanje informacija da li je, i ukoliko jeste, na osnovu kojih garancija kod primaoca podataka o ličnosti u toj drugoj državi obezbeđen adekvatan nivo zaštite u smislu članova 64 i 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Imate pravo da zahtevate dostavljanje kopije Vaših podataka o ličnosti. Kopije podataka u principu dostavljamo u elektronskoj formi, ukoliko ne navedete drugačije. Prva kopija je besplatna, dok za dalje kopije možemo da zahtevamo adekvatnu naknadu. Dostavljanje kopije podleže pravima i slobodama drugih lica, čija prava mogu biti ugrožena dostavljanjem kopije podataka.

 

Pravo na ispravku (član 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku Vaših podataka o ličnosti, ukoliko su isti netačni i/ili nepotpuni. Pravo na ispravku obuhvata pravo na dopunu podataka davanjem dodatnih izjava ili saopštenja. Ispravka i/ili dopuna mora da bude izvršena odmah.

 

Pravo na brisanje (član 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da od nas zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti, ukoliko:

•           podaci o ličnosti nisu više potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni i obrađivani,

•           se obrada podataka vrši na osnovu pristanka koji ste dali, a koji ste potom opozvali, ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu podataka,

•           ste uložili prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pretežnijeg pravnog osnova za dalju obradu,

•           ste uložili prigovor na obradu podataka u svrhu direktnog oglašavanja u skladu sa članom 37, stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

•           ukoliko su Vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađivani, kao i

•           ukoliko podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca.

Ne postoji pravo na brisanje podataka o ličnosti, ukoliko:

•           je zahtevu za brisanje suprotstavljeno pravo na slobodu izražavanja i informisanja,

•           je obrada podataka o ličnosti potrebna u svrhu (i) poštovanja zakonske obaveze (npr. zakonske obaveze čuvanja), (ii) izvršenja poslova u javnom interesu i interesa u skladu sa pravom Republike Srbije (što uključuje i ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog zdravlja), ili (iii) arhiviranja i/ili istraživanja, kao i ukoliko

•           su podaci o ličnosti potrebni u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Brisanje mora da bude izvršeno odmah. Ukoliko smo podatke o ličnosti učinili javno dostupnim (npr. na internetu), preduzećemo sve razumne i tehničke mere, u cilju obaveštavanja drugih lica koja te podatke obrađuju o tome da je podnet zahtev za brisanje, što uključuje brisanje linkova, kopija i/ili replikacija.

 

Pravo na ograničenje obrade podataka (član 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

U sledećim slučajevima imate pravo da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti:

•           Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti, možete od nas da zahtevate da se Vaši podaci za vreme provere tačnosti ne koriste u druge svrhe, te da se obrada u             tom smislu ograniči.

•           U slučaju nezakonite obrade podataka, umesto brisanja podataka u skladu sa članom 30, stav 2, tačka 4) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti možete da zahtevate ograničenje korišćenja podataka u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

•           Ukoliko su Vam Vaši podaci o ličnosti potrebni u svrhu podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, pri čemu Vaši podaci o ličnosti inače više nisu potrebni, možete od nas da zahtevate ograničenje obrade na gore navedene svrhe ostvarivanja prava.

•           Ukoliko ste uložili prigovor protiv neke obrade podataka u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a još uvek nije procenjeno da li pravni osnov za obradu od strane nas preteže nad Vašim interesima, možete da zahtevate da se Vaši podaci u periodu trajanja procene ne koriste u druge svrhe, te da se njihova obrada u tom smislu ograniči.

Podaci o ličnosti čija je obrada na Vaš zahtev ograničena smeju, ukoliko su memorisani, da se dalje obrađuju samo (i) na osnovu Vašeg pristanka, (ii) u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, (iii) zbog zaštite prava drugih fizičkih i pravnih lica, ili (iv) zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa. Ukoliko dođe do prestanka ograničenja obrade, o tome ćete biti unapred obavešteni.

Obaveza obaveštavanja – član 33 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Imamo obavezu da sve primaoce kojima su Vaši podaci o ličnosti otkriveni obavestimo o svakoj ispravci ili brisanju Vaših podataka o ličnosti ili o ograničenju njihove obrade. Ovo ne važi samo ukoliko je obaveštavanje nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi ćemo Vas, na Vaš zahtev, informisati o takvim primaocima. Ukoliko dođe do prestanka ograničenja obrade, o tome ćete biti unapred obavešteni.

 

Pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Pod dalje navedenim uslovima, imate pravo da zahtevate predaju podataka koji se na Vas odnose u uobičajenom, elektronski čitljivom obliku. Pravo na prenosivost podataka obuhvata pravo na prenos podataka drugom rukovaocu. Na Vaš zahtev ćemo, ukoliko je to tehnički izvodljivo, neposredno proslediti podatke drugom rukovaocu kojeg ste imenovali ili koji će biti imenovan. Pravo na prenosivost podataka postoji samo u pogledu podataka koje ste prethodno dostavili i postoji pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora, kao i pod uslovom da se obrada vrši automatizovano. Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nema uticaj na ostvarivanje prava na brisanje podataka u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prenos podataka podleže pravima i slobodama drugih lica, čija prava mogu biti ugrožena prenosom podataka.

 

Pravo na prigovor (član 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti )

U slučaju obrade podataka o ličnosti u cilju obavljanja poslova u javnom interesu (član 12, stav 1, tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), ili ostvarivanja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama, možete u bilo kom trenutku da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti sa budućim dejstvom. U slučaju prigovora moramo da prekinemo svaku dalju obradu Vaših podataka u gore navedene svrhe, osim ukoliko:

•           postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima i slobodama, ili

•           je obrada potrebna u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

U svakom trenutku možete da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, sa budućim dejstvom. U slučaju prigovora moramo da obustavimo svaku dalju obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja.

 

Pravo da ne budete obuhvaćeni automatizovanom odlukom (član 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Imate pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj.

Automatizovano odlučivanje je izuzetno dozvoljeno, ukoliko (i) ste prethodno izričito pristali na isto, ili (ii) je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između Vas i nas, ili (iii) je zasnovana na zakonu, ako su tim zakonom propisane odgovarajuće mere zaštite Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa.

U slučajevima pod (i) i (ii) primenjujemo odgovarajuće mere zaštite Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa. Ovo obuhvata mogućnost da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, da osporite automatsku odluku, kao i da zahtevate učešće fizičkog lica u donošenju odluke.

 

Ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, kao lica na koje se podaci odnose, molimo Vas da se obratite na adresu navedenu pod Sekcijom 1 gore.

 

Pritužba nadzornom organu (član 82 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti )

Ukoliko imate zamerke na obradu Vaših podataka o ličnosti, možete u bilo kom trenutku da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija; telefon: 011/3408-900; e-mail: office@poverenik.rs.

 

Stanje: mart 2021. godine.