Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte Sie hier finden.
Hero Image

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Stav: apríl 2021


1. Všeobecné informácie

1.1. Prevádzkovatelom v zmysle právnej úpravy ochrany osobných údajov je
spolocnost:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]

(dalej len "my")


Sme clenom podnikatelskej skupiny spolocnosti Peek & Cloppenburg KG,
Düsseldorf, HRA 6862 (dalej len „P&C-skupina“). Dovolujeme si Vás
upozornit, že existujú dva nezávislé podniky Peek & Cloppenburg s hlavným
sídlom v Düsseldorfe a Hamburgu. V tomto vyhlásení o ochrane osobných
údajov sa spolocnostou Peek & Cloppenburg myslí spolocnost Peek &
Cloppenburg KG
, Düsseldorf a jej pobocky, ktoré nájdete tu.


1.2. Našu zodpovednú osoby zastihnete na:


Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Zodpovedná osoba
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]


1.3. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás velmi dôležitá. Vaše osobné
údaje spracúvame v prvom rade na úcely poskytovania funkcnej a lahko
používatelnej webstránky. Chceme zabezpecit, aby ste prostredníctvom tejto
webstránky mohli používat naše obsahy a ponuky. Okrem toho Vaše údaje
spracúvame len v takých prípadoch a v takom rozsahu, ako nám to dovolujú
právne predpisy. Dalšie pokyny nájdete v nasledujúcom texte.


2. Spracúvanie osobných údajov pocas používania našej webstránky

2.1. Pri každom otvorení našej internetovej stránky sú naším systémom
automaticky zbierané údaje a informácie o Vašom pocítacovom systéme.
Tieto údaje sú ukladané do logovacích súborov v našom systéme.
Nedochádza ku žiadnemu ukladaniu uvedených údajov spolu s inými
osobnými údajmi. Spracúvame pri tom nasledujúce údaje:

 • Informácie o type prehliadaca a používanej verzii
 • Informácie o jazyku použitom na Vašom prehliadaci
 • Nastavenie krajiny
 • Váš operacný systém
 • Vašu IP-adresu
 • Dátum a cas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa Váš systém dostal na našu internetovú
 • stránku
 • Webové stránky, ktoré boli z Vášho systému prostredníctvom našej
 • webstránky otvorené

2.2. Je potrebné, aby náš systém docasne ukladal IP adresu, pre potrebu
odoslania danej webovej stránky na Váš pocítac. Po dobu používania
príslušnej webstránky musí na tieto úcely zostat Vaša IP-adresa uložená.
Ukladanie do logovacích súborov preto slúži funkcnosti webstránky. Okrem
toho používame tieto údaje na optimalizáciu našej webstránky
a zabezpecenie našich informacno-technických systémov. Údaje v tejto
súvislosti nie sú používané na marketingové úcely. Právnym základom
spracúvania týchto údajov a logovacích súborov je cl. 6 ods. 1 písm. f)
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (dalej: „GDPR“) na
základe nášho oprávneného záujmu poskytnút Vám funkcnú a lahko
používatelnú webstránku.


2.3. Údaje sú ukladané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie úcelu, na ktorý boli
získané. Pokial sú údaje potrebné na poskytnutie webstránky, táto
nevyhnutnost stráca platnost po ukoncení používania príslušnej webstránky.
Vaše údaje budú potom automaticky vymazané. V prípade ukladania údajov
do logovacích súborov sa tak stane najneskôr po siedmych dnoch. Pokial by
boli uvedené údaje dalej ukladané, bude Vaša IP-adresa v takomto prípade
vymazaná alebo zovšeobecnená, tak že ju nebude možné priradit k
príslušnému internetovému pripojeniu. Zber údajov na úcely sprístupnenia
webstránky a ukladanie údajov do logovacích súborov je na úcely prevádzky
internetovej stránky nevyhnutné.


2.4. Pokial okrem toho vyhodnocujeme Vaše užívatelské správanie na našej
webstránke, používame Vaše údaje výlucne v anonymizovanej alebo
pseudonymizovanej forme, aby sme zlepšili obsluhovatelnost webstránky
a užívatelský dojem našich návštevníkov. Pseudonymizovanie znamená, že
dôjde k odstráneniu znakov, ktoré by umožnovali jednoznacné priradenie
k osobe a tieto sú nahradené novými hodnotami. Detaily ohladom tohto sú
uvedené v bode 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


3. Cookies

3.1. Na našej internetovej stránke používame tzv. „cookies“. Ide pritom o textové
súbory, ktoré sú ukladané do Vášho internetového prehliadaca alebo ich Váš
internetový prehliadac ukladá do Vášho pocítacového systému. Ked si
otvoríte našu webstránku, môže byt na Vašom systéme uložený súbor
cookie. Tento obsahuje individuálnu postupnost znakov, na základe ktorej
môže byt Váš prehliadac pri dalšom otvorení webstránky identifikovaný. Tieto
sú uložené vo Vašom pocítaci a údaje z neho odovzdávané našej stránke.
Uložené cookies môžu byt kedykolvek vymazané. Toto je možné
uskutocnovat aj automaticky na základe príslušného nastavenia Vášho
prehliadaca.


3.2. Informácie ohladom „technicky nevyhnutných cookies“, „cookies na úcely
analýzy správania pri prehliadaní webových stránok“, „cookies na
marketingové úcely“ a „social media-cookies“ nájdete v našom nástroji pre
správu cookies a okrem toho sú uvedené aj nižšie v bodoch 3.4-3.7. Na
príslušný nástroj pre správu cookies sa dostanete pred Vaším prvým
otvorením našej webstránky a kedykolvek kliknutím na ikonku v pravom
spodnom rohu našej webstránky. V našom nástroji pre správu cookies
môžete kedykolvek rozhodnút o aktivácii alebo deaktivácii jednotlivých
cookies.


3.3. S výnimkou technicky nevyhnutných cookies spracúvame prostredníctvom
cookies osobné údaje len s Vaším výslovným súhlasom. Aktivácia cookies je
dobrovolná. Našu webstránku môžete používat aj bez aktivovaných cookies
v plnom rozsahu. Vašu volbu aktivovaných cookies (súhlas) môžete
kedykolvek odvolat deaktiváciou jednotlivých alebo všetkých cookies
v našom nástroji pre správu cookies. Odvolaním cookies nebude narušená
zákonnost spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu až
do momentu odvolania.


3.4 – 3.6 ZAPRACOVANIE SKRIPTA A POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ


4. Pluginy pre sociálne siete

4.1. Na našej webstránke sa používajú tzv. sociálne pluginy nasledujúcich
sociálnych sietí (dalej len „sociálne siete“):

 • Facebook (prevádzkovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Xing (prevádzkovatel: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko)
 • LinkedIn, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

4.2. V záujme co najširšej možnej ochrany Vašich údajov používame technické
riešenia, ktoré zabezpecujú, že prenos údajov prostredníctvom sociálnych
pluginov k príslušným prevádzkovatelom sociálnych sietí sa neuskutocní bez
predchádzajúcej aktivácie sociálnych pluginov z Vašej strany.
Na našej webstránke sú vo východiskovom nastavení integrované
deaktivované sociálne pluginy, ktoré bez príslušnej aktivácie nenadviažu
žiaden kontakt so servermi facebook-u alebo iných prevádzkovatelov
sociálnych sietí. Po aktivácii nadviažu sociálne pluginy kontakt s príslušnou
sociálnou sietou. Pokial tieto deaktivované pluginy aktivujete, a to tým
spôsobom, že na konci webstránky zakliknete „aktivovat sociálne médiá“
a udelíte Váš súhlas, ktorý je s tým spojený, odošleme údaje príslušným
sociálnym sietam. Dalším klikom môžete potom poskytnút odporúcanie
v rámci príslušnej sociálnej siete. Pokial ste pocas Vašej návštevy našej
webstránky už prihlásený na nejakej sociálnej sieti, nebude podla okolností
oznamované dalšie prihlasovacie dialógové okno. Zakliknutím tlacidla
„zdielat“ budú údaje poskytnuté príslušnému prevádzkovatelovi sociálnej
siete. Ktoré údaje budú spracúvané príslušným poskytovatelom môžete zistit
z informácií o ochrane osobných údajov príslušného poskytovatela, ktoré
nájdete v bode 4.4.
Súhlas môže byt kedykolvek odvolaný klikom na tlacidlo „deaktivovat
sociálne médiá“.


4.3. Nemáme žiaden vplyv na spracúvanie Vašich údajov prevádzkovatelmi
príslušných sociálnych sietí. Prostredníctvom každého aktivovaného
sociálneho pluginu bude pri každom otvorení príslušnej webstránky uložený
cookie s jednoznacnou charakteristikou. Týmto môže byt sociálnej sieti
umožnené, aby vyhotovila profil o Vašom užívatelskom správaní. Nie je
možné vylúcit, že takýto profil Vám bude priradený aj v prípade neskoršej
prvej registrácie na sociálnej sieti.


4.4. Ak ste v nejakej sociálnej sieti už prihlásený v case návštevy našej
webstránky, môže prevádzkovatel tejto sociálnej siete prípadne priradit
návštevu Vášmu osobnému úctu, ako náhle si aktivujete sociálne pluginy,
ktoré sú štandardne deaktivované. Rozsah a úcel zbierania údajov, ako aj ich
spracúvanie a použitie zo strany sociálnej siete a informácie o právach
a možnostiach nastavenia na ochranu Vašej súkromnej sféry získate
v upozorneniach príslušnej sociálnej siete ohladom ochrany osobných údajov.
Tieto môžete nájst na nasledovných adresách:

4.5. V súvislosti s používaním sociálnych pluginov konáme s príslušným
prevádzkovatelom siete ako tzv. spolocní prevádzkovatelia (cl. 26 GDPR).
Dohodu o spolocnej zodpovednosti, uzatvorenú medzi Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko a nami si
môžete kedykolvek pozriet na nasledujúcej stránke:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Zodpovednú osobu za Facebook môžete kontaktovat na stránke
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Dozorným orgánom príslušným pre spolocnost Facebook je:


Írska komisia pre ochranu osobných údajov
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square South
Dublin 2
D02 RD28
Írsko
https://www.dataprotection.ie


Údaje spracúvané zo strany Facebooku môžu byt prenášané do krajín mimo
Európskej Únie, najmä na Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA.


4.6. Naše webstránky obsahujú okrem sociálnych pluginov aj jednoduché linky
(napr. na Facebook, Instagram a Twitter).


5. Kontakt

Môžete nás kontaktovat prostredníctvom e-mailu. V tejto súvislosti
spracúvame okrem Vašej e-mailovej adresy len tie údaje, ktoré nám dáte
k dispozícii vo Vašom e-maile. Právnym základom pre spracúvanie Vašich
údajov je v tomto prípade cl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


6. Poskytnutie osobných údajov poskytovatelom služieb

6.1. Spolupracujeme s poskytovatelmi služieb, ktorí spracúvajú urcité osobné
údaje na základe nášho poverenia. Uvedené sa realizuje výlucne v súlade
s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Predovšetkým sme uzatvorili s našimi poskytovatelmi služieb – pokial to
zákon vyžaduje – dohody o spracúvaní osobných údajov na základe
poverenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám podla cl. 28 GDPR a udelujú
poskytovatelom služieb pokyny ohladom zaobchádzania s osobnými údajmi.
Starostlivým výberom a pravidelnou kontrolou zabezpecujeme, že naši
poskytovatelia služieb realizujú všetky organizacné a technické opatrenia,
ktoré sú potrebné na ochranu Vašich údajov.


6.2. Pokial sú osobné údaje prenášané príjemcom do tretích krajín (mimo EHS),
uskutocnuje sa to na základe príslušných rozhodnutí o primeranosti
Európskej komisie alebo sú na ochranu Vašich osobných údajov
zabezpecené primerané záruky v zmysle cl. 46 GDPR v súlade so
zákonnými predpokladmi (štandardné doložky alebo záväzné pravidlá
spolocnosti). Dalšie informácie ohladom zabezpecených primeraných záruk
Vám radi na základe Vašej požiadavky dorucíme.


7. Vaše práva ako užívatela

V dalšom texte sme zhrnuli Vaše práva:


Právo na prístup k údajom – Cl. 15 GDPR
Máte právo požadovat rozsiahle informácie o údajoch týkajúcich sa Vašej
osoby a okolností spracúvania, ako napríklad úcely, na ktoré sa tieto údaje
spracúvajú alebo dobu spracúvania.


Právo na opravu - Cl. 16 GDPR
Máte právo požadovat opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú.


Právo na vymazanie - Cl. 17 GDPR
V zásade máte právo požadovat, aby sme osobné údaje týkajúce sa Vašej
osoby vymazali, pokial tieto údaje z právnych dôvodov už viac nie sú
potrebné, alebo už dalej nemôžu byt spracúvané.


Právo na obmedzenie spracúvania – Cl. 18 GDPR
Máte právo zakázat dalšie spracúvanie Vašich osobných údajov, napr. ak
Vaše údaje ešte nemôžu byt vymazané z dôvodu existujúcej povinnosti
úschovy.


Oznamovacia povinnost - Cl. 19 GDPR
Sme povinní oboznamovat všetkých príjemcov, ktorým boli Vaše osobné
údaje poskytnuté, o ich oprave alebo výmaze alebo obmedzení spracúvania.
Toto neplatí len vtedy, pokial je takéto oboznámenie pre nás nemožné alebo
spojené s neprimeraným úsilím. Oboznámime Vás o takýchto príjemcoch, ak
to požadujete.


Právo na prenosnost údajov - Cl. 20 GDPR
Ste oprávnený získat od nás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v bežne
používanom a strojovo citatelnom formáte alebo tieto nechat preniest inému
prevádzkovatelovi.


Právo namietat Cl. 21 GDPR
V prípade spracúvania osobných údajov na úcely splnenia úloh
realizovaných vo verejnom záujme (cl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo na
realizovanie oprávnených záujmov (cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte
právo namietat spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, vždy
s úcinkami do budúcnosti. V prípade namietania sme povinní ukoncit
akékolvek dalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie
uvedené úcely, iba ak by:

 • existovali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Použitie Vašich údajov na úcely priameho marketingu môžete
kedykolvek namietat s úcinkami do budúcnosti. V prípade namietania
sme povinní ukoncit akékolvek dalšie spracúvanie Vašich údajov na
úcely priameho marketingu.


Právo nepodliehat automatizovanému rozhodovaniu - Cl. 22
GDPR
Máte právo, aby sa na Vás nevztahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlucne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, pokial má toto
rozhodnutie voci Vám právne úcinky alebo Vás podobne významne
ovplyvnuje.
Automatizované rozhodnutie je výnimocne prípustné, ak ste bud (i) udelili
vopred Váš výslovný súhlas alebo (ii) rozhodnutie je nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami alebo (iii) platné
právne predpisy toto povolujú a tieto predpisy obsahujú vhodné opatrenia
zarucujúce práva a slobody, ako aj Vaše oprávnené záujmy.
V prípadoch (i) a (ii) uskutocníme vhodné opatrenia na zachovanie Vašich
práv a slobôd, ako aj Vašich oprávnených záujmov. K tomu patrí, že ste
oprávnený vysvetlit svoje stanovisko, napadnút automatizované rozhodnutie
a požadovat zásah jedného z našich zamestnancov.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie sa nerealizuje


Právo podat stažnost dozornému orgánu - Cl. 77 GDPR
Máte právo podat stažnost na príslušnom dozornom orgáne, pokial
sa domnievate, že naše spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je
v rozpore s GDPR. Úradom na ochranu osobných údajov, ktorý je pre nás
príslušný, je Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen,
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, e-mail: [email protected].
V prípade stažnosti sa môžete kedykolvek obrátit na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hranicná 4826/12, 820 07 Ružinov,
Slovensko, e-mail: [email protected].

All privacy statements:

Seite teilen